Infinity Supercritical LLC


Publication Title | ANALYSIS OF ENHANCED MIXING BY NATURAL AND FORCED CONVECTION WITH APPLICATION TO CHEMICAL REACTOR DESIGN

SDR Search Engine Series

Spinning Disc Reactor | Cannabis | Botanical Oil Organic Fluid Extraction search was updated real-time via Filemaker on:

Spinning Disc Reactor | Cannabis | Botanical Oil Organic Fluid Extraction | Return to Search List

Search Completed | Title | ANALYSIS OF ENHANCED MIXING BY NATURAL AND FORCED CONVECTION WITH APPLICATION TO CHEMICAL REACTOR DESIGN
Original File Name Searched: Tesis.pdf | Google It | Yahoo | BingPage Number: 001
Previous Page View | Next Page View

Text | ANALYSIS OF ENHANCED MIXING BY NATURAL AND FORCED CONVECTION WITH APPLICATION TO CHEMICAL REACTOR DESIGN | 001ANALYSIS OF ENHANCED MIXING BY NATURAL AND FORCED CONVECTION WITH APPLICATION TO CHEMICAL REACTOR DESIGN

Clara Tatiana González Hidalgo

Dipòsit Legal: T.1422-2013

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.

WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis and its abstracts and indexes.

Image | ANALYSIS OF ENHANCED MIXING BY NATURAL AND FORCED CONVECTION WITH APPLICATION TO CHEMICAL REACTOR DESIGNanalysis-enhanced-mixing-by-natural-and-forced-convection-with-application-to-chemical-reactor-design
Infinity Supercritical Spinning Disc Reactor Botanical Oil Extractor | Oil Extract Using Infinity Supercritical - SDR Extraction System | Organic Method of Oil Extraction - Organic Botanical Extraction System Uses Water As A Solvent - Go to website

Search Engine Contact: greg@infinitysupercritical.com